17 Aug
Kongresshallen
Club 700
Handskmakaren
Studion
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Skomakaren
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
19:30
19:35
19:40
19:45
19:50
19:55
20:00
20:05
20:10
20:15
20:20
20:25
20:30
20:35
20:40
20:45
20:50
20:55
21:00
21:05
21:10
21:15
21:20
21:25
21:30
21:35
21:40
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
22:35
22:40
22:45
22:50
22:55
Invigning
10:00 - 10:20
KIRUB - Skott och knivskador - hur ska man explorera vid olika skadelokalisationer?
10:30 - 12:00
Louis Riddez
SOTA I - Urakut Kirurgi - Barnkirurgi, blödning på hals, akut aorta aneurysm
13:00 - 14:15
Erik Sköldenberg, Tal Hörer, Artai Pirouzram

Barnkirurgi  Erik Sköldenberg


Blödning Hals Tal Hörer


Akut Aorta Aneurysm Artai Pirouzram
SKF - Prisutdelning Svensk Kirurgisk Förening
18:00 - 19:00
Get-together, start 19.00 i Conventum
19:00 - 22:00
SFÖAK - Fria föredrag Lever/galla
10:30 - 12:00
Claes Jönsson, Erik Stenberg
Moderatorer: Claes Jönsson, Erik Stenberg

10.30-10.40 - ALPPS vid kolorektala levermetastaser-onkologisk behandling och dess effekt på levertillväxt , en analys från internationella ALPPS registret
Kristina Hasselgren, Bergthór Björnsson, Thomas Gasslander, Per Sandström

10.40-10.50 - En randomiserad multicenterstudie – Jämförelse av två behandlingsmetoder för att stimulera levertillväxt vid avancerad tumörbörda av kolorektala levermetastaser (KRLM) för att kunna radikalopereras (L
Per Sandström, Bengt Isaksson, Magnus Rizell, Gert LIndell, Peter Nørgaard Larsen, Bjarne Ardnor, Ernesto Sparrelid, Bergthór Björnsson, Bård Rösak

10.50-11.00 - Funktionen i tilltänkt kvarvarande lever överträffar volymsökningen hos patienter som opererats med ALPPS
Ernesto Sparrelid, Antonios Tzotrzakakis, Ulrika Dahlén, Bengt Isaksson, Rimma Axelsson

11.00-11.10 - Hepatocellulär cancer i Sverige – Regionala skillnader och möjligheter till förbättringar finns! SweLiv
Magnus Rizell, Katrin Gunnarsdottir, Agneta Norén, Bengt Isaksson, Bjarne Ardnor, Gert LIndell, Per Sandström

11.10-11.20 - Kolecystektomi efter GBP
Viktor Wanjura, Eva Szabo, Johan Ottosson, Johanna Österberg, Gabriel Sandblom

11.20-11.30 - PREOPERATIV NIVÅ AV FYSISK AKTIVITET ÄR ASSOCIERAD TILL POSTOPERATIV ÅTERHÄMTNING EFTER CHOLECYSTEKTOMI
Aron Onerup, Ulf Angerås, David Bock, Mats Börjesson, Monika Fagevik Olsén, Martin Gellerstedt, Eva Haglind, Hanna Nilsson, Eva Angenete

11.30-11.40 - Endoskopisk sfinkterotomi och risk för kolangiocarcinom, en populationsbaserad kohortstudie i Finland och Sverige.
Cecilia Strömberg, Camilla Böckelman, Caj Haglund, Huan Song, Weimin Ye, Magnus Nilsson

11.40-11.50 - SpyGlass direct visualization system i den kliniska vardagen - en registerstudie.
Jeanne Lübbe, Urban Arnelo, Lars Lundell, Fredrik Swahn, Björn Törnqvist, Eduard Jonas, Matthias Löhr, Lars Enochsson

SFÖAK - Fria föredrag Esofagusventrikel/pancreas
13:00 - 14:30
Magnus Nilsson, Eva Szabo
Moderatorer: Magnus Nilsson, Eva Szabo

13.00-13.10 - Randomiserad kontrollerad studie av preoperativ kemoterapi mot kemoradioterapi vid cancer i esofagus eller gastroesofagala övergången
Fredrik Klevebro, Gabriella Alexandersson von Döbeln, Naining Wang, Anne-Birgitte Jacobsen, Gjermund Johnsen, Signe Friesland, Jon Tsai, Mats Lindblad, Per Lind, Lars Lundell, Magnus Nilsson

13.10-13.20 - Transthorakal esofagusresektion jämfört med total gastrektomi vid Siewert typ II cardiacancer
Karl Vickman, Jan Johansson, Lars Lundell, Huan Song, Mats Lindblad

13.20-13.30 - Endodrill – ett nytt biopsiinstrument för diagnostik av submukösa tumörer i övre magtarmkanalen
Martin Jeremiasen, Charles Walther, Pehr Rissler, Jan Johansson, Marie Larsson, Bruno Walther

13.30-13.40 - Hur effektiv är profylaktisk gastrojejunal bypass hos patienter med irresektabel periampullär cancer?
Jakob Edén, Srinivas Sanjeevi, Afshin Noorani, Elena Rangelova, John Blomberg, Jon Tsai, Marco Del Chiaro, Lars Lundell, Ralf Segersvärd, Åke Andrén-Sandberg, Christoph Ansorge

13.40-13.50 - Avlastning med självexpanderbart metallstent vid behov är säkrare än profylaktisk bypass-kirurgi vid irresektabel periampullär cancer
Johanna Wennerblom, Caroline Williamsson, Bobby Tingstedt, Claes Jönsson

13.50-14.00 - Prediktion av mild sjukdom vid akut pankreatit - biomarkörer och den reviderade Atlanta klassifikationen
Hanna Sternby, Hannes Hartman, Dorthe Johansen, Henrik Thorlacius, Sara Regnér

14.00-14.10 - Har immunprofilering av gallgångs- och pancreascancer prognostisk betydelse?
Melroy D'souza, Carlos Moro, Senthil Vasan, Benedek Bozoky, Olof Danielsson, Qianni Zhang, Tomas Piatrik, Bengt Isaksson, Bela Bozoky

14.10-14.20 - VÄRDET AV POSSUM FÖR INDIVIDUELL PREDIKTION AV MORBIDITET OCH MORTALITET EFTER PANKREATODUODENEKTOMI
Thomas Gasslander, Victoria Formichov, Ralf Segersvärd, för Styrgruppen Styrgruppen för natioella Registret för Tumörer i

SFÖAK - Obesitaskirurgi - utmaningar i patientselektion
15:00 - 17:00
Ingmar Näslund, Anders Thorell, Arvo Hänni, Eva Szabo, Mikael Wirén
Moderatorer: Eva Szabo, Mikael Wirén

VÅRDVET - Att leva eller att överleva, det livsviktiga mötet
13:00 - 14:00
Andreas Lundqvist, Emma Ohlsson-Nevo
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo


Andreas föreläser om sina slutsatser, erfarenheter och reflektioner. Andreas har överlevt cancer och har föreläst om sina upplevelser, lärdomar och sin väg tillbaka till livet. Han har många års erfarenhet av att hjälpa människor att utvecklas. Han har medverkat i föreställningen Min bror och jag ihop med sin syster Maria Lundqvist.
VÅRDVET - ”Märkligt , det gör inte ont…” Patients upplevelse av undertrycksbehandling av sår
15:00 - 16:00
Ann-Mari Fagerdahl, Emma Ohlsson-Nevo
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo


Ann-Marie har skrivit en avhandling om undertrycksbehandling av sår. Forskningen visar att en bra cirkulation i benen är en förutsättning för en lyckad behandling av fot- och bensår. Avhandlingen visar även att vårdpersonal måste lära sig att hantera tekniken och att sårbehandling ska individanpassas.
VÅRDVET - Säker vård med säkra sjuksköterskor
10:30 - 11:15
Ulrica Nilsson, Emma Ohlsson-Nevo
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo


En välutbildad sjuksköterska är en viktig faktor för en patientssäker vård av hög kvalitet. Det startade redan med Florence Nightingale som visade på betydelsen av omvårdnad för att minska mortalitet och morbiditet bland Krimkrigets soldater. Florence var också den som startade den första riktiga sjuksköterskeutbildningen. En utbildning som vilade på en vetenskaplig grund. Idag finns också vetenskapliga bevis som visar att risken för att patienter avlider efter kirurgi minskar om sjuksköterskor har en högre akademisk utbildning. 
VÅRDVET - Preoperativa hudförberedelser
14:00 - 14:30
Karin Brynhildsen-Falk, Emma Ohlsson-Nevo
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo


En operationssjuksköterska är expert på patientnära hygieniskt vårdande vid operationer. I det dagliga arbetet genomför operationssjuksköterskan preoperativa hudförberedelser för att minska risken för att patienten drabbas av en postoperativ sårinfektion. Med utgångspunkt från mina studier kommer jag att prata om de metoder, rutiner och produkter som används inom området och dess nytta.
VÅRDVET - PICC-line verksamhet Karlskoga lasarett
16:00 - 16:30
Ingela Otter Olsson, Susanne Börjesson, Emma Ohlsson-Nevo
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo


PICC eller PICC-line är en alternativ venaccess som ökat i användande i Sverige och i hela världen. Mest känd är den inom onkologin där den från början, användes till bröstcancer opererade kvinnor. PICC inläggning görs till största delen av sjuksköterskor med delegering.


I Karlskoga har vi nu lagt PICCs i 10 år.


När vi startade vår PICC verksamhet var vi unika då vi var ett av två sjukhus i Sverige som lade PICCs på alla typer av sjukdomstillstånd och patient klientel, indikationen var bl.a. att patienten skulle behöva en välfungerande venaccess innan deras kärl förbrukades. Katetrarna används på sjukhuset och i hemsjukvården i våra närliggande kommuner, numera sprider sig PICC användandet utanför onkologin alltmer. 


Vi, Ingela Otter Olsson och Susanne Börjesson, har jobbat som sjuksköterskor i totalt 19 resp. 25 år och de sista 11 resp. 20 åren specialist utbildade till intensivvårdssjuksköterskor.


2005 utbildades vi i PICC-line inläggning och genom åren har vi bl.a. utbildats i Modifierad seldinger teknik, Ultraljudsteknik, EKG guidad inläggningsteknik. Av PICCs.


Tillsammans med våra kollegor och stöd från vår kliniska representant från BARD har vi startat upp PICC verksamheten, utarbetat fungerande vårdrutiner. Som bl.a. gett oss Karlskoga lasaretts Kvalitets pris då PICC-line verksamheten bl.a. visat sig vara ”ett långsiktigt förbättringsarbete som gagnar en utsatt patientgrupp i hela vårdkedjan, från lasarettsvård till kommun”.
VÅRDVET - En säker vård och arbetsmiljö lönar sig
11:15 - 12:00
Solveig Torensjö, Ing-Marie Larsson, Emma Ohlsson-Nevo
Moderatorer: Emma Ohlsson-Nevo


 Karlskoga lasaretts kvalitetsresa fram till Utmärkelsen Svensk Kvalitet


 Hur vi skapat en arbetsplats där medarbetare och chefer trivs och känner delaktighet samt där våra patienter är nöjda med den vård de får


 Hur vi genom aktiv medverkan av patient närmat oss nollvisionen avseende trycksår på Karlskoga lasarett


 Hur vi förebygger belastningsskador hos våra medarbetare
SFÖAK/SIKT - Satellitsymposium - Optimal kirurgisk teknik vid överviktskirurgi
17:00 - 18:00
Torsten Olbers, Joakim Pålstedt, Johan Ottosson, Magnus Sundbom, Per Blomstrand
Moderatorer: Magnus Sundbom, Per Blomstrand


17.00-17.05 Välkommen Torsten Olbers


17.05-17.25 Sleeve - tekniktips och jämförelse Sleeve vs Bypass på Ersta. Joakim Pålstedt


17.25-17.35 Vad kan vi lära från data i SOReg? Johan Ottosson


17.35-17.45 Knick-problematiken vid EAn, hur undvika? Torsten Olbers


17.45-17.55 Kort presentation av BEST. Torsten Olbers
BRÖSTKIR - Fria föredrag
10:30 - 12:00
Åsa Wickberg, Jan Schmitz-Hillebrecht
Moderatorer: Åsa Wickberg, Jan Schmitz-Hillebrecht

10.30-10.45 - Är det möjligt att förutsäga axillstatus på basen av preoperativa karaktäriska utan SLNB?
Looket Dihge, Pär-Ola Bendahl, Dorthe Grabau, Lisa Rydén

10.45-10.55 - Sienna+ som detektionsmetod för sentinel node. Svenska resultat ifrån Nordiska SentiMag studien.
Andreas Karakatsanis, Daniel Tegnelius, Christina Hedin, Malin Sund, Kosmas Daskalakis, Fredrik Wärnberg, Leif Bergkvist

10.55-11.05 - Användning av Sienna+/SentiMag som rutinmetod vid sentinel node biopsi – MONOS-studien
Andreas Karakatsanis, Kosmas Daskalakis, Fredrik Wärnberg

11.10-11.25 - Minimalinvasiv radiofrekvensbehandling av tidig primär bröstcancer i lokalbedövning – en pilotstudie
Lars Löfgren, Kai-Uwe Schässburger, Ulla Lagerstedt, Karin Leifland, Karin Thorneman, Bengt Sandstedt, Gert Auer, Hans Wiksell

11.25-11.40 - Bröstcancer hos unga kvinnor – en sämre prognos jämfört med äldre ses bara hos de som inte fått kemoterapi
Hanna Fredholm, Kristina Magnusson, Linda Sofie Lindström, Hans Garmo, Sonja Eaker Fält, Henrik Lindman, Jonas Bergh, Lars Holmberg, Fredrik Pontén, Jan Frisell, Irma Fredriksson

11.40-11.55 - Har HER2 en prognostisk roll vid carcinoma in situ (DCIS)?
Salma Tunå Butt, Signe Borgquist, Wenjing Zhou, Karin Jirström, Rose-Marie Amini, Thomas Sollie, Therese Sörlie, Carl Blomqvist, Fredrik Wärnberg

BRÖSTKIR - Årsmöte
13:00 - 14:30
BRÖSTKIR - Alternativ strålbehandling
15:00 - 16:45
Niels Bentzon, Johan Ahlgren, Göran Liljegren, Åsa Wickberg, Malin Sund
Moderatorer: Malin Sund

BRÖSTKIR - Monokini
16:45 - 17:15


Presentation av utställningen av konstnären
Kvalitetsregistersymposium - Dubbeldokumentationen – är någon lösning på väg?
10:30 - 12:00
Olle Svensson, Göran Wallin, Kerstin Sandelin, Åke Nilsson, Pär Nordin
Moderatorer: Pär NordinDubbeldokumentation – slöseri i vården Olle Svensson


Är någon nationell lösning på gång? Åke Nilsson (SKL)


Hur bröstcanceregistret  skulle vilja lösa problemtet, status rapport Kerstin Sandelin


Örebromodellen? Göran Wallin


Vilka åtgärder och lösningar SKF jobbar med? Barbel JungST-LUNCH - Ileus och volvulus
12:00 - 13:00
Kjell Jansson
ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - hur går det?
15:00 - 16:30
Ulf Gunnarsson
Moderatorer: Ulf Gunnarsson

Forskningskommittén

ST-LUNCH - Svår pankreatit
12:00 - 13:00
Hampus Klockhoff
ST-LUNCH - Akut bröstkirurgi
12:00 - 13:00
Ann-Christine Källström
ST-LUNCH - Damage control
12:00 - 13:00
Louis Riddez